Fizyka Techniczna

Fizyka Techniczna
Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej ogłasza w roku akademickim 2018/2019nabór na studia na kierunku FIZYKA TECHNICZNA (studia I st. – profil praktyczny).

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Fizyka Techniczna są studiami siedmio-semestralnymi, kończącymi się uzyskaniem dyplomu inżyniera fizyki technicznej. Program studiów jest konsultowany z przedstawicielami przemysłu, aby możliwie jak najlepiej przygotować absolwenta do wymogów w współczesnego rynku pracy. Integralną częścią studiów są praktyki przemysłowe, które można realizować we współpracy z naszymi partnerami.

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku jest przygotowany do projektowania i obsługi specjalistycznej aparatury badawczo- pomiarowej oraz prowadzenia pomiarów z wykorzystaniem zaawansowanych technik badawczych. Ponadto uzyskuje niezbędne wykształcenie w zakresie fizyki i matematyki oraz wybranych dziedzin techniki – informatyki i technik informacyjnych oraz podstaw elektroniki. Wiedza absolwenta jest uzupełniona przez wiadomości przekazywane w ramach przedmiotów specjalistycznych, skoncentrowanych wokół techniki wysokiej próżni, metod pomiarowych, w tym głownie metod spektroskopowych i mikroskopowych wymagających warunków próżniowych, sterowania pomiarami i analiza wyników doświadczalnych.

Dzięki temu absolwent staje się dobrze przygotowany do pracy w zespołach złożonych ze specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki i techniki oraz ma podstawy do rozwiązywania problemow powstających na styku różnych dziedzin. Absolwent kierunku Fizyka Techniczna jest dobrze przygotowany do podjęcia studiów magisterskich II stopnia na kierunku Fizyka Techniczna oraz innych kierunkach technicznych, oferowanych na wybranych wydziałach Politechniki Śląskiej.

Więcej informacji:

Instytut Fizyki - CND
ul. Stanisława Konarskiego 22 B, 44-100 Gliwice
tel.: 32 237 22 16; faks: 32 237 17 78
fizyka.polsl.pl, e-mail: rif@polsl.pl, www.facebook.com/fiztechgliwice